Ringo - Zjazd Polskiego Towarzystwa Ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Zjazd Delegatów i Członków Polskiego Towarzystwa Ringo.

Zjazd odbędzie się w dniu 23 sierpnia w Warszawie w sali konferencyjnej Instytutu Sportu, ul. Trylogii 2/16.

I Termin godzina 12:00

II Termin 12:30

 

Cele walnego zebrania:

  1. Przedstawienie działalności PTR z ostatnich czterech lat,
  2. Forum dyskusji nad sprawami istotnymi dla Towarzystwa,
  3. Wskazanie kierunków rozwoju ringo na kolejne cztery lata,
  4. Wybór nowych władz.

Niezbędne działania przygotowawcze do zebrania:

  1. Poinformowanie Okręgowych Towarzystw Ringo, klubów, kół ringo, członków PTR, komisji rewizyjnej o terminie zebrania,
  2. Kontrola dokumentów Towarzystwa przez komisję rewizyjną celem postawienia na walnym zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi klubu,
  3. Wybór delegatów Okręgowych Towarzystw Ringo, klubów, kół ringo (ustalenie przez zarząd odpowiedniego klucza) i poinformowanie ich o terminie zebrania.
  4. Paragraf 22. Statutu PTR http://ringo.org.pl/index.php/poltowringo/statut-ptr

1. W Zjeździe Delegatów Towarzystwa biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie uprawnieni spośród członków zwyczajnych Towarzystwa - delegaci PTR oraz Okręgowych Towarzystw Ringo i Kół Ringo, według następujących zasad:

5 delegatów PTR i każdego OTR,

1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 25 osób, członków poszczególnych Kół Ringo.

2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, nie będący uprzednio członkami zwyczajnymi Towarzystwa, uczestnicy i wspierający, oraz nie wybrani na delegatów członkowie ustępujących władz Towarzystwa oraz władz Okręgowych Towarzystw Ringo i Kół i zaproszeni goście.

Prosimy o nadesłanie listy osób, którzy będą pełnili rolę DELEGATA.

 

Propozycja Porządku Obrad Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ringo

1)      Otwarcie Zjazdu;

2)      Wybór przewodniczącego i sekretarza Zjazdu;

3)      Przyjęcie proponowanego porządku obrad;

4)      Wybór  Komisji Mandatowej;

5)      Komunikat  Komisji Mandatowej odnośnie   zdolności  do podejmowania uchwał;

6)      Wybór Komisji  Skrutacyjnej;

7)      Sprawozdanie Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Ringo;

8)      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ringo;

9)      Dyskusja nad sprawozdaniami;

10)  Wybór Prezesa PTR;

11)  Wybór Władz PTR;

12)  Wolne glosy i wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ringo